Garantujeme našim zákazníkům vysoce etické chování tím, že jednáme v souladu s Etickým kodexem.loga

 

 

Etika realitního makléře

 1. Realitní makléř je povinen vyvarovat se jakéhokoliv jednání, které by mohlo snížit vážnost systému RE/MAX u klientů, veřejnosti či osob systému RE/MAX a přísně dbá na to, aby veřejností byl systém RE/MAX chápán a oceňován jako vysoce kvalitní, profesionální a všeobecně uznávaný systém prvotřídních realitních služeb.
 2. Realitní makléř chrání zájmy klientů a jedná se všemi stranami obchodního případu podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.
 3. Realitní makléř si soustavně prohlubuje svou kvalifikaci a účastní se všech vzdělávacích a informačních programů určených společností RE/MAX ČR.
 4. Realitní makléř neznevažuje činnost ostatních makléřů ani nenabízí názor na činnost ostatních makléřů. Je-li jeho názor žádán, může tak učinit slušným a bezúhonným způsobem.

Poskytování služeb realitním makléřem

 1. Realitní makléř nesmí zprostředkovávat obchodní případy bez vědomí osoby, která obchodní případ hodlá realizovat.
 2. Realitní makléř je povinen bezodkladně po zahájení zprostředkovávání obchodního případu zanést tuto skutečnost do Maxisu. Realitní makléř dodržuje Manuál pro práci s Maxisem v danou dobu přijatý společností RE/MAX ČR. Realitní makléř dodržuje Manuál pro přístup do intranetu RE/MAX International (tzv. Mainstreet) v danou dobu přijatý společností RE/MAX ČR.
 3. Zprostředkovatelem obchodního případu je ten realitní makléř, který zanesl obchodní případ do Maxisu jako první, resp. u nějž je v Maxisu uvedeno dřívější datum a čas, kdy došlo k zapsání obchodního případu do Maxisu.
 4. Realitní makléř bez zbytečného odkladu pravdivě informuje účastníky obchodního případu o všech skutečnostech, o kterých se při uskutečňování obchodního případu dozví. Při jednání se realitní makléř vyvaruje zveličování, zatajování a/nebo zkreslování těchto skutečností.
 5. Realitní makléř neposkytuje klientům poradenství, které je mimo jeho odbornou způsobilost. Pokud okolnosti obchodního případu vyžadují účast odborníka na příslušnou problematiku (např. advokát, daňový poradce, architekt apod.), je realitní makléř povinen věc konzultovat s tímto odborníkem.
 6. Realitní makléř není oprávněn s účastníky obchodního případu svým jménem a na vlastní účet uzavřít zprostředkovatelskou či obdobnou smlouvu a/nebo dohodu o přijetí odměny či provize.
 7. Realitní makléř je povinen zajistit ochranu osobních údajů klientů a účastníků obchodního případu v souladu s právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Informační a jiné povinnosti realitního makléře

 1. Realitní makléř je povinen klienta informovat, u kterého franšízanta je smluvně vázán.
 2. V případě, kdy jednou ze stran obchodního případu bude sám realitní makléř, osoba mu blízká a/nebo ekonomicky propojená, musí tuto skutečnost oznámit ostatním účastníkům obchodního případu.
 3. V případě, kdy realitní makléř zastupuje jednu ze stran obchodního případu, je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat ostatní účastníky obchodního případu.
 4. Spolupráce realitního makléře s ostatními makléři je možná za předpokladu, že nepoškozuje systém RE/MAX.
 5. Realitní makléř bezodkladně informuje společnost RE/MAX ČR o jakémkoliv porušení tohoto etického kodexu.

Sankce

 1. Porušením tohoto etického kodexu se bude společnost RE/MAX ČR zabývat způsobem, který považuje za vhodný při jednání spravedlivým a přiměřeným způsobem.
 2. Porušení tohoto etického kodexu je společností RE/MAX ČR považováno za porušení smluvních ujednání, a může vést až k vyloučení franšízanta či realitního makléře ze systému RE/MAX.
 3. Společnost RE/MAX ČR se může domáhat náhrady škody po osobě, která způsobila porušením etického kodexu škodu systému RE/MAX či jeho dobré pověsti.

 

Etika osob systému RE/MAX

 1. Osoby systému RE/MAX jednají vůči klientům, ostatním osobám a mezi sebou vždy na základě úcty a profesionální etiky. Osoby systému RE/MAX si poskytují navzájem nabyté zkušenosti a znalosti za účelem zajištění nejvyšší možné kvality poskytovaných služeb.
 2. Služby a produkty poskytované nebo zajišťované osobami systému RE/MAX budou v náležité kvalitě odpovídat požadavkům systému RE/MAX. Kvalita poskytovaných služeb bude společností RE/MAX ČR pravidelně vyhodnocována a podle potřeby budou přijímána vhodná opatření.
 3. Žádná osoba systému RE/MAX nebude poskytovat nebo se podílet na poskytování služeb nečestným a neprofesionálním způsobem a/nebo způsobem, který by snížil a ohrozil vážnost systému RE/MAX.
 4. Osoby systému RE/MAX se budou vždy vyhýbat nepravdám, úmyslnému zkreslování skutečností a informování zavádějícím způsobem. Osoby systému RE/MAX při výkonu své podnikatelské činnosti nesmí v žádném případě provozovat klamavé a/nebo podvodné praktiky.
 5. Osoby systému RE/MAX se zavazují poskytovat médiím a sdělovacím prostředkům pouze objektivní informace založené na ověřených skutečnostech.
 6. Osoby systému RE/MAX nesmí třetím osobám přímo či nepřímo nabízet či poskytnout plnění, které by směřovalo k získání neoprávněného prospěchu či výhody a/nebo které by mohlo být považováno za úplatek.
 7. Osoby systému RE/MAX svým chováním nepoškozují klienty a dobrou pověst realitní profese. V případě vzniku rozporů či nejasností ve vztahu k třetím osobám či k sobě navzájem hledají osoby systému RE/MAX vždy smírné řešení. Pokud je zřejmé, že se osoby systému RE/MAX smírně nedohodly, pak předloží věc k vyřešení společnosti RE/MAX ČR, která věc rozhodne. Rozhodnutí společnosti RE/MAX ČR je závazné pro všechny osoby systému RE/MAX.
 8. Veškeré informace získané v souvislosti s provozováním systému RE/MAX jsou považovány za důvěrné a musí být zajištěna jejich náležitá ochrana proti zneužití.
 9. Osoby systému RE/MAX se nedopustí nekalosoutěžního jednání a nevyužívají nespravedlivé výhody proti ostatním makléřům ani vůči sobě navzájem.
 10. Osoby systému RE/MAX jsou loajální vůči společnosti RE/MAX ČR a vůči systému RE/MAX.
 11. Osoby systému RE/MAX dodržují obecně závazné právní předpisy České republiky.